Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường,năm học 2019 – 2020